MIŁOŚNICY BUSKA Z PRZYJACIÓŁMI NA SPOTKANIU NOWOROCZNYM 2019 W HOTELU POD ŚWIERKIEM

Dodane przez Tadeusz Ura, 02 luty 2019

Sprawozdanie z działalności Towarzystwa Miłośników Buska – Zdroju za rok 2018.

Zarząd Towarzystwa Miłośników Buska w roku 2018 odbył pięć posiedzeń, wypełniając obowiązek  wynikający ze Statutu TMB.

W dniu 25 stycznia 2018 r. odbyło się zorganizowane przez Zarząd TMB w Busku-Zdroju zebranie  członków i sympatyków Towarzystwa tradycyjne Noworoczne Spotkaniu połączone ze złożeniem przez Zarząd sprawozdania działalności merytorycznej jak i finansowej Towarzystwa za 2017 rok.

Przedstawione pod dyskusję zostały również propozycje działań Towarzystwa na rok 2018 r.

Wnioski złożone podczas dyskusji zostały włączone do Planu działania Zarządu. - Skarbnik TMB, kol. Janusz Rozborski, przedstawił Bilans i informację dodatkową do sprawozdania finansowego i bilansu TMB za rok 2018, które zostało przez członków Zarządu przyjęte,

Na wstępie pragniemy przypomnieć, że w miesiącu marcu 2018 r. odbyła się 11 uroczysta Gala z okazji przyznania tytułu "Buskowianina Roku 2017" i wręczenia statuetki "Siewcy". 

Laureatką tytułu „Buskowianin Roku", wyłonioną zdecydowaną większością głosów członków Kapituły została nasza koleżanka, wieloletnia aktywna członkini Zarządu TMB, Bogumiła Majcherczak, której jeszcze raz Zarząd składa serdeczne gratulacje.

Tytuł „Buskowianin Roku" jest wyrazem najwyższego uznania dla osób działających na rzecz społeczności lokalnej Gminy Busko-Zdrój i tym bardziej cieszy nas, że kolejna osoba z grona członków Zarządu zasłużenie otrzymała to zaszczytne wyróżnienie.

W trakcie czterech kolejnych zebrań Zarządu omówiono i zrealizowano następujące przedsięwzięcia:

- kontynuowano prace rozpoczęte w 2017 roku związane z realizacją wspólnych przedsięwzięć TMB, Urzędu Miasta i Gminy Buska Zdroju, oraz Uzdrowiska Busko-Zdrój S.A. w zakresie promocji miasta i gminy, w ramach których:

a)  w dniach od 7 do 12 maja 2018 roku odbyła się III edycja Międzynarodowej Wymiany Muzycznej, z udziałem młodzieży z miast partnerskich Buska-Zdroju: Chmielnika z Ukrainy, Steinheim  z Niemiec, Szigetszentmiklos z Węgier, a której to imprezy TMB była współorganizatorem.

Członkowie Zarządu TMB brali aktywny udział w imprezach objętych programem tego przedsięwzięcia.

- Towarzystwo Miłośników Buska oraz Szkoła Muzyczna I stopnia w Busku Zdroju zaprosiło mieszkańców miasta oraz przybyłych gości na wielki, międzynarodowy koncert, wieńczący wydarzenie partnerskie pn. "Wszyscy grają razem z nami bo muzyka nie zna granic".

Zarówno dla młodzieży uczestniczącej w projekcie jak i dla odbiorców ich finalnego dzieła, była to lekcja świadomości własnej tradycji, wzmacniała więzi z miejscem urodzenia i zamieszkania, ale także uczyła poszanowania praw i tradycji innych ludzi oraz rozwijania postaw tolerancji.

Zrealizowane w ramach wymiany muzycznej warsztaty oraz koncert galowy podkreślały wyjątkowość i unikalność tradycji państw partnerskich Gminy Busko-Zdrój - Węgier, Niemiec, Ukrainy, a także naszej polskiej kultury.

Projekt realizowało Towarzystwo Miłośników Buska-Zdroju we współpracy z Gminą Busko-Zdrój i Szkołą Muzyczną I stopnia im. K. Pendereckiego w Busku-Zdroju,

b)  wydano przy aktywnym współdziałaniu członków Zarządu  foto-album pt. „Busko-Zdrój - Słoneczne miasto” oraz folder informacyjny z mapą miasta, których to wydawnictw TMB była współwydawcą.

Wydawnictwa te mają na celu  promocję walorów turystyczno -uzdrowiskowych  miasta i gminy Busko-Zdrój.

Album podzielony został na 3 części: miasto, gminę oraz region.

Zaproponowano zwiedzanie miasta po tematycznych trasach: historycznej, sakralnej, zdrojowej i sanatoryjnej z uwzględnieniem  najpiękniejszych miejsc turystyczno - przyrodniczych z opisami m.in. ścieżki rowerowej, pomnika przyrody – Sosna na Szczudłach, zbiorników wodnych, rezerwatów przyrody i lokalnych zabytków,

- kontynuowano z władzami samorządowymi Buska-Zdroju rozmowy i uzgodnienia w odniesieniu do zainicjowanej przez TMB budowy tzw. „róży wiatrów”.

Temat pozostaje w fazie końcowych uzgodnień,

- prowadzono prace remontowe na cmentarzu za środki uzyskane podczas kwest – zrealizowano m.in. prace remontowe przy grobie rodziny Stefana Moroza - byłego profesora w Liceum Ogólnokształcącym w Busku Zdroju, o co wnioskowali absolwenci buskiego Liceum Ogólnokształcącego podczas corocznego Zjazdu Absolwentów,

- wystosowano pismo do władz miasta z apelem w sprawie pilnej konieczności wyremontowania fontanny położonej w nowej części Parku Zdrojowego, oraz uporządkowania terenu jednej z atrakcji Buska-Zdroju tj. Rezerwatu „Zimne Wody” połączonego z wywózką śmieci,

- w miesiącu lipcu, w ramach XXIV Międzynarodowy Festiwal Muzyczny im. Krystyny Jamroz 2018 z inicjatywy Towarzystwa Miłośników Buska-Zdroju wokalista Andrzej Piaseczny, pianista Eugen Indjic oraz podróżniczka Elżbieta Dzikowska uroczyście posadzili w Parku Zdrojowym swoje drzewa,

- dobiega końca oznakowanie wszystkich drzew posadzonych z inicjatywy Towarzystwa w tzw. Alei Drzew Wielkich  w Parku Zdrojowym,

- zorganizowano i przeprowadzono w dniach 1 i 2 listopada 2018 r, kolejną kwestę na buskim cmentarzu,

– przy okazji przygotowania kwesty, Zarząd podsumował dotychczas przeprowadzone za uzyskane z wyniku przeprowadzonych kwest środki prace renowacyjne grobowców na Cmentarzach w Busku-Zdroju.

Dotychczas zakończono prace przy:

 1. grobowcu Feliksa Rzewuskiego
 2. obelisku doktora Leopolda Byrkowskiego
 3. grobowcu doktora Jana Chuderskiego
 4. grobowcu Zdzisława Zemły
 5. grobowcu Brzuchala Sikorskiego
 6. Kopcu Cmentarnym I Tablice
 7. grobowcu Rodziny Gałdzińskich
 8. grobowcu Zbrodni Hitlerowskich Z 1943 R.
 9. obelisku podpułkownika P.P. Bogdanowa
 10. grobowcu doktora Szymona Starkiewicza
 11. grobowcu Rodziny Zwolskich
 12. grobowcu Rodziny Honowskich
 13. grobowcu Michała Byszewskiego
 14. instalacji p. poż przy Kościółku Św. Leonarda
 15. grobowcu Konrada Janoty
 16. grobowcu Rodziny Krystyny Jamroz
 17. grobowcu doktora Zygmunta Żubra
 18. grobowcu inż. Adama Kozaka
 19. grobowcu Romana Szymały
 20. grobowcu Filomeny z Winczakiewiczów
 21. grobowcu Michał z Bronikowa Bronikowski Obywatel Ziemski urodzony w Łatanicach 12. 08.1853 r. zm. 21.11.1910r.
 22. grobowcu Tomasza Królikiewicza
 23. grobowcu nauczycieli L.O. w Busku-Zdroju - prof. Ireny Turzańskiej, prof. Emilii i Stefana Moroz,
 24. ustalono z Gospodarzem Cmentarza  Maciejem Dutkiewiczem miejsce składowania porzuconych rzeźb, fragmentów nagrobków i pomników / obok bramy nr 1 /

W ciągu dwóch dni kwesty członkowie Towarzystwa Miłośników Buska wraz z harcerzami, przedstawicielami Starostwa, Urzędu M i G w Busku-Zdroju zebrali kwotę 18.414,59 złotych.

Środki  finansowe  z  tegorocznej  kwesty  zostaną  przeznaczone  na kolejne remonty i renowacje zabytkowych grobowców na Cmentarzu  Parafialnym w Busku-Zdroju.

Towarzystwo gospodaruje pieniędzmi tak, by wystarczyło na jak najwięcej koniecznych prac.

Na wdzięczność zasługuje bezinteresowna pomoc ze strony drukarni „ Stemag”, która corocznie nieodpłatnie drukuje i przekazuje nam samoprzylepne znaczki z logo Towarzystwa i napisem Kwesta.

W miesiącu grudniu kol. Alicja i Czesław Bednarscy wzięli w imieniu Zarządu udział jubileuszowym  koncercie Leopolda Kozłowskiego z okazji Jego 100-nej rocznicy urodzin w krakowskim Teatrze Variete – w wypełnionej po brzegi Sali Teatru wręczono Jubilatowi Złotą Odznakę TMB odczytano list gratulacyjny.

Członkowie Stowarzyszenia oraz Zarządu czynnie uczestniczyli w różnorodnych wydarzeniach społecznych, kulturalnych na terenie miasta i gminy / m.in. Festiwale muzyczne, dożynki, Buskie Dni Seniora, wernisaże, imprezy promujące region Buska Zdroju /, o czym na bieżąco informowano na internetowej stronie TMB Busko Zdrój /.

W 2018 roku zmienione zostało miejsce odbywania posiedzeń Zarządu TMB z Hotelu „Pod Świerkiem” na lokal zarządzany przez MGOPS przy ul. Różanej.

Zarząd TMB składa serdeczne podziękowania Koledze Tadeuszowi Ura za udzielanie przez wiele lat bezinteresownej gościny Zarządowi.

Na bieżąco zamieszczane są informacje o działalności Zarządu na stronie internetowej oraz na facebooku.

Do niniejszego sprawozdania załączone jest, stanowiące jego integralną część, sprawozdanie finansowe z działalności Towarzystwa za rok 2018.

Sekretarz Zarządu TMB: / Czesław Bednarski /

Busko Zdrój 01.02.2019r.

Z DZIEJÓW TOWARZYSTWA MIŁOŚNIKÓW BUSKA-ZDROJU

 

Inicjatywa powołania do życia Towarzystwa Miłośników Buska zrodziła się w burzliwym roku 1981.

Inicjatorzy pomysłu, wśród których należy wymienić przede wszystkim Kazimierza Kucharskiego, Edwarda Henczla, Henryka Kuzę, Tadeusza Berdaka i Franciszka Rusaka, mieli na celu powołanie regionalnej organizacji apolitycznej, skupiającej ludzi, którym leży na sercu dobro i rozwój miasta.

Towarzystwo zostało zarejestrowane w Urzędzie Miasta i Gminy 24 sierpnia 1981 roku.

Stan wojenny przeszkodził zwołaniu zebrania ogólnego.

Sytuacja nie sprzyjała rozwojowi regionalnych towarzystw.

Prace TMB ograniczyły się do sporadycznych spotkań grupy inicjatywnej, w czasie których zredagowano program i określono zadania na przyszłość.

Po zniesieniu stanu wojennego można było dopiero zwołać zebranie i powołać władze towarzystwa.

Pierwszym prezesem TMB został Kazimierz Kucharski i wiceprezesem Franciszek Rusak.

Zaakceptowano plan pracy oraz utworzono sekcje: uzdrowiskową, kulturalno-historyczną, gospodarczą i sportową.

Mimo swej legalności, towarzystwo nie cieszyło się zaufaniem tzw. czynników oficjalnych, które wyraźnie nie życzyły sobie, aby wchodzić w ich kompetencje.

Plany rozwoju miasta i uzdrowiska rodziły się gdzie indziej, więc wszelkie sugestie idące z TMB traktowano jako próbę złamania monopolu na rację i decydowanie.

Takie podejście do sprawy pozwoliło rozwinąć się zaledwie jednej sekcji, czyli kulturalno - historycznej.

Pozostałe nie zanotowały większych osiągnięć, mimo powtarzanych prób.

Aby nagłośnić istnienie TMB, zorganizowano w końcu stycznia 1984 roku spotkanie z prasą lokalną i centralną.

Tam TMB przedstawiło plan pracy i poprosiło mass media aby umożliwiły mu zaistnienie na swych łamach.

Spektakularnym sukcesem było zorganizowanie we wrześniu 1984 roku sesji naukowej, poświęconej dziejom Buska.

Bogaty materiał sesyjny został wydany w druku zwartym w postaci „Kwartalnika Kieleckiego Towarzystwa Naukowego” nr 3/47 w 1985 r.

Jest to jak dotąd najobszerniejszy materiał dotyczący dziejów Buska.

Ideą towarzystwa było zebranie materiałów do wydania monografii Buska, które za trzy lata miało obchodzić swe 700-lecie nadania mu praw miejskich.

Zbliżający się jubileusz Buska zaktywizował także TMB, które włączyło się w prace Komitetu Organizacyjnego.

Było współorganizatorem kolejnej sesji naukowej na temat: Tradycje walki o wyzwolenie narodowe i społeczne – odbytej w maju 1987 roku.

Sukcesy TMB w dziedzinie kulturalno-historycznej spowodowały przeorientowanie planu pracy.

W kolejnych wyborach prezesem wybrany został Franciszek Rusak, historyk-regionalista i publicysta.

Od początku swej działalności TMB borykało się przede wszystkim z problemem braku funduszy, zważywszy, że nie istniało wtedy pojęcie sponsoringu.

W tym celu towarzystwo powołało do życia Fundację Busko-Zdrój.

Działalność fundacji nadzorował z ramienia TMB były prezes Kazimierz Kucharski.

Zgromadzone na koncie fundacji pieniądze wspomagały między innymi inicjatywy TMB, które dążyły do powołania do życia własnego wydawnictwa.

Szczęśliwie nawiązało współpracę z Biblioteką Miejską, z którą udało się wydać kilkanaście numerów kwartalnika „Buskie Źródła”, gdzie zamieszczano artykuły o mieście, jego historii oraz problematyce współczesnej.

W 1994 roku członkowie TMB postanowili wziąć udział w wyborach samorządowych.

Widocznie społeczeństwo Buska pozytywnie oceniło pracę TMB, skoro gremialnie poparło jego listę wyborczą.

TMB wprowadziło do rady miejskiej najwięcej radnych.

Z inicjatywy towarzystwa dokonano bądź zmian, bądź nadanie nazw nowym ulicom, min. ul. R. Dmowskiego, os. Piłsudskiego, os. Leszka Czarnego i inne.

W kolejnych wyborach prezesem TMB został Leszek Gadawski, który przewodniczy pracom zarządu do dziś.

Towarzystwo wstąpiło w nową fazę działalności.

Ostatnie lata zaowocowały znaczącymi osiągnięciami kulturalnymi, wydawniczymi i ekonomicznymi.

Dzięki sponsorom pozyskanym do współpracy, wszyscy członkowie posiadają legitymacje oraz srebrne znaczki zaprojektowane przez buskiego artystę Bogdana Ptaka.

Zarząd postanowił również honorować osoby promujące nasze miasto i uzdrowisko znaczkami złotymi i srebrnymi.(wymienić listę złotych i srebrnych członków honorowych).

Sukcesem TMB są doroczne kwesty przeprowadzane w dniu Wszystkich Świętych na cmentarzu parafialnym w Busku z przeznaczeniem na odnowę grobów zasłużonych busczan oraz odnowę zabytków cmentarnych i sakralnych.

Ze składek kwestarskich wzniesiono pamiątkowy obelisk doktorowi L. Byrkowskiemu – znanemu buskiemu lekarzowi i fundatorowi willi „Polonia” na cele społeczne.

Zrekonstruowano grób burmistrza Gałdzińskiego, który z przerwami tę funkcję sprawował do 1939 roku.

Odnowiono płytę nagrobną A. Brzuchala-Sikorskiego – kapelmistrza orkiestry Legionów Piłsudskiego i założyciela orkiestry strażackiej w Busku.

TMB wsparło koszty zamontowania na kościele św. Leonarda instalacje przeciwpożarową i przeciwwłamaniową oraz odnowienie grobowca rodziny Rzewuskich, z których jeden, Feliks, był założycielem uzdrowiska w Busku.

W roku 2008 odnowiono historyczny kopiec na cmentarzu parafialnym.

TMB zainicjowało powstanie Ogólnopolskiego Przeglądu Twórczości im. Wojtka Bellona pt. „Szukam, szukania mi trzeba”.

Towarzystwo wspomaga lub wydaje książki buskich autorów. W 1999 wydało książkę A. Jędryczkowskiego „Moje peregrynacje z Wojtkiem Belonem”, w 2003 pomogło wydać „Buskie legendy” F. Rusaka a w 2008 wspomogło wydanie pozycji L. Marcińca „Cmentarz parafialny w Busku-Zdroju”.          

Franciszek Rusak

 

Ta strona używa plików cookies, zapisywanych i odczytywanych z Twojego urządzenia. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Wszystkie szczegóły na ten temat znajdziesz w naszej Polityce Prywatności